Vibrationsmätning 

Vibrationsmätning utförs idag i syfte att kontrollera tillåtna vibrationsnivåer vid pågående entreprenad eller andra vibrationsalstrande arbeten. Detta ger värdefull information för samtliga parter i entreprenaden. Mätningarna är även avgörande för att övervaka omgivningspåverkan vilket skapar trygghet i alla led, från beställare till tredje man.

Mabycon AB mäter huvudsakligen vibrationer i samband med markarbeten såsom sprängning, pålning och schaktning men åtar oss även andra typer av mätningar. Om en förändring uppstår kan det snabbt klargöras om det finns ett orsakssamband mellan anläggningsarbetet och den dokumenterade förändringen.

Att mäta vibrationer är bland annat avgörande för att säkerställa att riskanalysens riktvärden inte överskridits och för att minska risken för skador i omgivningen.

Mabycon AB har erfarenhet från uppdrag inom vibrationsmätning. Vår kompetens omfattar det mesta vilket gör att vi kan bidra med olika, kompletterande kunskaper och infallsvinklar i ditt byggprojekt.