Referensprojekt

MABYCON samarbetar idag med bland annat Malmö Stad, Region Service och Hässleholms Miljö. Vi har varit involverade i projekt som Malmöexpressen, Rörpost på SUS i Lund, och utbyggnad och sluttäckning av deponianläggningar på Hässleholms Miljö.

KONTROLL- OCH BYGGLEDARHANDBOKEN VA

Mabycon har varit med i referensgruppen för arbetet med att ta fram Kontroll -och byggledarhandboken VA. Kontroll -och byggledarhandboken VA är en praktisk handbok som främst vänder sig till beställarens byggledare för att kvalitetssäkra VA-ledningsprojekt i den allmänna VA-anläggningen, främst avseende teknisk kvalitet, men även avseende tid, ekonomi, miljö och arbetsmiljö.

Länk till info om projektet: PDF

Länk till den tryckta boken: https://byggtjanst.se/bokhandel/bygg-teknik/anlaggningar/va-anlaggningar/kontroll–och-byggledarhandboken-va

Länk till pdf-version och checklistor och mallar i originalformat: https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/kontroll-och-byggledarhandboken-va/

Utfyllnadsområde i Trunnerup

Beställare: KEWAB

Mabycon har av KEWAB fått i uppdrag att kartlägga utfyllnadsområde och volymer. Mabycon har utfört drönarflygning för att mäta in hur befintlig mark ser ut och sen med hjälp av CAD göra en ny markmodell. Modellen används för maskinstyrning av mottagningsmaskinen, alla volymer är innan utfyllnaden kända och kan då följas upp kontinuerligt.

Helsingborgs Järnväg

Beställare: Skanska Sverige AB

På uppdrag av Skanska har Mabycon utfört drönarinmätning med hjälp av LiDAR-utrustning (Laser-skanner). Mabycons uppdrag var att mäta in järnvägs-banken för att ge skanska underlag att projektera efter. Eftersom det inom området fanns mycket buskage så valdes inmätningen att utföras med LiDAR för att få en höjdmodell även vid växtlighet. Underlaget som senare levererades var ett punktmoln med enbart markpunkter. Eftersom kunden ville ha endast markpunkter var det av största vikt att kunna få punkter även under växtlighet.

Väg 1357 Glumslöv-Ålabodarna GC-Väg

Beställare: Gösta Ahlquist AB

Mabycon har på uppdrag av Gösta Ahlquist utfört riskanalys, syneförrättning samt vibrationsmätning på Trafikverkets projekt i Glumslöv mellan Helsingborg och Landskrona. Projektet har innefattat uppförandet av en ny GC-bana från Glumslövs samhälle ner till havet, projektet har berört ca ett 20 tal fastigheter som besiktats innan vibrationsalstrande verksamhet påbörjades.

Uppgrundning Södra Varvsstaden, Malmö

Beställare: Malmö Stad

På uppdrag av Malmö Stad har Mabycon utfört inventering av föremål som av olika anledningar hamnat på botten av Södra Varvsbassängen, detta inför att bassängen ska grundas upp från ca 8 m djup till ca 4m. Mabycon har med hjälp av en undervattensdrönare (ROV) synat av botten för att sen redovisa detta på en ritning, för att Malmö stad kan få detta åtgärdat innan entreprenadstart.

Skurups Kustförvaltning

Beställare: Skurups Kommun

På uppdrag av Skurups Kommun har Mabycon utfört kontroller av kusten mellan Skateholm i väster till Mossbystrand i öster som ska ligga till grund för Skurup Kommuns kustförvaltningsstrategi. Kontrollen har innefattat inmätning med höjder över hela sträckan samt detaljerad mätning av strandprofiler på utvalda platser längs med sträckan. Utöver inmätning av höjder så levererade Mabycon även ett ortofoto över hela sträckan för att på ett enkelt sätt kunna studera erosionen som sker längs med kuststräckan.

 

Eslövs Beläggningsprogram

Beställare: Eslövs Kommun

Mabycon har på uppdrag av Eslövs Kommun varit delaktiga i Eslöv Kommuns beläggningsprogram. Mabycons uppdrag har varit att utföra förmätningar av gator i Eslöv. Med hjälp av drönare skapas ett ortofoto över gatorna som Eslöv vill ha med i sitt beläggningsprogram, detta underlättar vid förmätning av gatorna, ortofotot kan användas som ett tydligt underlag när man förmäter gator i CAD. Den inmätningen kommer även att användas för uppdatering av kommunens GIS-karta med beläggningsinformation. Detta har bidragit till stor effektivitet för beläggningsprogrammet.

Hässleholm miljö Sluttäckning av IFA deponi

Beställare: Hässleholms Miljö AB

Mabycon har ansvarat för, Projekteringsledning upphandling och byggledning.

Arbetet omfattar, sluttäckning av IFA deponi med skyddgeotextil, LLDPE-duk och dräneringsduk som sen täcks med ett skyddsskikt och skall sås med ängsgräs

Nobina Bussdepå

Beställare: Malmö stad

Mabycon har utfört drönarkartering på Nobinas bussdepå i malmö. Ovan syns ett Ortofoto över området.

Malmö Stad – Gottorp

Beställare: Malmö stad Gatukontoret / Fastighetskontoret

Mabycon har ansvarar för byggledning

Entreprenaden består av två delar: Delområde norr innefattar ny lokalgata med vändplan, 4 st nya gatuanslutningar och naturstråk längs Gottorps allé. Delområde söder innefattar en ny park inkl lekplats och ett grönstråk, 4 st upphöjda överfarter, infart till skolområde och hållplatsyta för skolbussar.

Malmö Stad – Malmöexpressen

Beställare: Malmö stad Gatukontoret

Mabycon har ansvarat för byggledning.

Ombyggnaden syftar till att genomföra utbyggnad och anpassning av infrastrukturen för införande av MalmöExpressen-konceptet. Detta sker genom att genomföra framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik med nya kollektivkörfält och prioritering av kollektivtrafiken i signalreglerade korsningar samt anpassa hållplatser till de nya, cirka 25 meter långa, bussarna.

Omfattande beläggningsåtgärder utförs för att säkerställa hög komfort för resenärer. Trafiksäkerhetsåtgärder utförs för att säkra obevakade övergångställen.

Projektet i sin helhet syftar till att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet, attraktivitet, komfort och bekvämlighet på stadsbusslinje 5 i Malmö.
I projektet ingår mark-, gatu-, planterings-, beläggnings-, trafiksignal och belysningsarbeten.

Malmö Stad – Mindre ombyggnader

Beställare: Malmö stad Gatukontoret

Mabycon har ansvarar för byggledning och slutbesiktning

Projektet omfattar arbeten för busstrafik, arbeten för cykeltrafik, hastighetsreducerande åtgärder och tillgänglighetsanpassningar.

Malmö Stad – Nobeltorget

Beställare: Malmö stad Gatukontoret

Mabycon har ansvarat för Byggledning.

Ombyggnad av ca 8500 m² torg, gatu- och parkmark beläget på Nobeltorget, Olof Palmes och Lantmannagatan.
Rivning av en underjordisk toalett, en branddamm samt en plaskdamm med tillhörande pumprum utförs på Nobeltorget.

Anläggning av cirka en 250m lång och 2,5m bred cykelbana från strax norr om Ystadsgatan till Amiralsgatan.

Region Service – Rörpost

Beställare: Region Service

Mabycon har ansvarat för Byggledning

Nytt rörpostsystem skall installeras på SUS Lund och i samband med det skall fyra stycken knutpunktsrum (växelrum) byggas i och utanför byggnad 40 i Lunds sjukhus.

Hässleholms Miljö – utbyggnad av IFA Deponi

Ny etapp IFA-deponi 1:1b Utbyggnad av IFA-deponi

Beställare: Hässleholms Miljö AB

Mabycon har ansvarat för, Projekteringsledning upphandling och byggledning
Arbetet omfattar, utbyggnad av deponi för icke farligt avfall, med bottentätning av bentonit och HDPE-duk.