Referensprojekt

MABYCON samarbetar idag med bland annat Malmö Stad, Region Service och Hässleholms Miljö. Vi har varit involverade i projekt som Malmöexpressen, Rörpost på SUS i Lund, och utbyggnad och sluttäckning av deponianläggningar på Hässleholms Miljö.

Nobina Bussdepå

Beställare: Malmö stad
Mabycon har utfört drönarkartering på Nobinas bussdepå i malmö.

Ovan syns ett Ortofoto över området.

Hässleholm miljö Sluttäckning av IFA deponi

Beställare: Hässleholms Miljö AB
Mabycon har ansvarat för, Projekteringsledning upphandling och byggledning
Arbetet omfattar, sluttäckning av IFA deponi med skyddgeotextil, LLDPE-duk och dräneringsduk som sen täcks med ett skyddsskikt och skall sås med ängsgräs

Malmö Stad – Gottorp

Beställare: Malmö stad Gatukontoret / Fastighetskontoret
Mabycon har ansvarar för byggledning

Entreprenaden består av två delar: Delområde norr innefattar ny lokalgata med vändplan, 4 st nya gatuanslutningar och naturstråk längs Gottorps allé. Delområde söder innefattar en ny park inkl lekplats och ett grönstråk, 4 st upphöjda överfarter, infart till skolområde och hållplatsyta för skolbussar.

Malmö Stad – Malmöexpressen

Beställare: Malmö stad Gatukontoret
Mabycon har ansvarat för byggledning.

Ombyggnaden syftar till att genomföra utbyggnad och anpassning av infrastrukturen för införande av MalmöExpressen-konceptet. Detta sker genom att genomföra framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik med nya kollektivkörfält och prioritering av kollektivtrafiken i signalreglerade korsningar samt anpassa hållplatser till de nya, cirka 25 meter långa, bussarna.

Omfattande beläggningsåtgärder utförs för att säkerställa hög komfort för resenärer. Trafiksäkerhetsåtgärder utförs för att säkra obevakade övergångställen.

Projektet i sin helhet syftar till att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet, attraktivitet, komfort och bekvämlighet på stadsbusslinje 5 i Malmö.
I projektet ingår mark-, gatu-, planterings-, beläggnings-, trafiksignal och belysningsarbeten.

Malmö Stad – Mindre ombyggnader

Beställare: Malmö stad Gatukontoret
Mabycon har ansvarar för byggledning och slutbesiktning

Projektet omfattar arbeten för busstrafik, arbeten för cykeltrafik, hastighetsreducerande åtgärder och tillgänglighetsanpassningar.

Malmö Stad – Nobeltorget

Beställare: Malmö stad Gatukontoret
Mabycon har ansvarat för Byggledning.

Ombyggnad av ca 8500 m² torg, gatu- och parkmark beläget på Nobeltorget, Olof Palmes och Lantmannagatan.
Rivning av en underjordisk toalett, en branddamm samt en plaskdamm med tillhörande pumprum utförs på Nobeltorget.

Anläggning av cirka en 250m lång och 2,5m bred cykelbana från strax norr om Ystadsgatan till Amiralsgatan.

Region Service – Rörpost

Beställare: Region Service
Mabycon har ansvarat för Byggledning

Nytt rörpostsystem skall installeras på SUS Lund och i samband med det skall fyra stycken knutpunktsrum (växelrum) byggas i och utanför byggnad 40 i Lunds sjukhus.

Hässleholms Miljö – utbyggnad av IFA Deponi

Ny etapp IFA-deponi 1:1b Utbyggnad av IFA-deponi

Beställare: Hässleholms Miljö AB
Mabycon har ansvarat för, Projekteringsledning upphandling och byggledning
Arbetet omfattar, utbyggnad av deponi för icke farligt avfall, med bottentätning av bentonit och HDPE-duk.